מלך המשיח

מה אתה יודע עליו?

מלך המשיח

מה אתה יודע עליו?

אלפי שנים כולנו מחכים למשיח. אין זו רק ציפייה למשהו ערטילאי שיגיע בעתיד הרחוק אלא זו אמונה מוחשית וודאית בכל יום.

משיח הוא אדם, בשר ודם, שאותו שולח ה' כדי לגאול את עם ישראל מהגלות אל הגאולה. המשיח מביא איתו עידן של שלום ושלווה, שאין בו לא מלחמה, לא קנאה ותחרות, זמן שיצטיין בשפע גשמי וזמין לכל אחד, מתוקף תפקידו הוא ישפיע על הגויים להוסיף בחסד ולקיים את שבע מצוות בני נח, וכמובן – הוא יחזיר את עם ישראל כולו אל דרך התורה והמצוות.

האמונה המוחשית במשיח מחייבת שבכל דור יהיה אדם המתאים לתפקיד חשוב זה, כדי שיהיה מוכן לגאול אותנו מיד ברגע שיגיע הרגע המיוחל. לכן בכל דור מעמיד ה' יתברך צדיק מזרע דוד המלך שיהיה המשיח של אותו דור, כך שאם יזכה עם ישראל באותו הדור וה' יחליט לסיים את הגלות הארוכה הזו, המשיח יוכל לעשות זאת מיד.

זה כבר קרה!

בדור שלנו זכינו והקדוש ברוך הוא כבר שלח את המשיח לגאול את עם ישראל מהגלות!

לפני למעלה משבעים שנה עלה לכס הנשיאות הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, ומיד הכריז: הדור שלנו הוא הדור האחרון. לא יהיה אחריו דורות נוספים בגלות – הדור שלנו עובר ישירות לגאולה.

הרבי מליובאוויטש חזר פעמים רבות על כך שלפי כל הסימנים המובאים במדרשים ובדברי חכמינו זכרונם לברכה הרי שדור זה הוא דור הגאולה. בדורנו, לאחר מאות ואלפי שנים של עבודה בגלות, כל מה שהיה נדרש לעשות כתנאי לגאולה כבר הושלם.

מעיינות החסידות כבר נמצאים בכל מקום, עבודת הבירורים גם היא הסתיימה ואין אפילו יהודי אחד שלא עלה בליבו הרהורי תשובה, ועל כן הדור כולו עומד מוכשר ומוכן לגאולה האמיתית והשלימה, ומה שנשאר זה רק לקבל את פני משיח צדקנו בפועל ממש.

תפקיד זה אינו שייך רק לצדיקים ולאנשים בעלי קומה, אלא זה תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו. על ידי לימוד תורה, קיום מצוות והוספת מעשי טוב וחסד אנו יוצרים עולם טוב ומושלם ומזרזים את הגאולה השלימה. אפילו מי שאינו יהודי מחוייב להצטרף לכך, על ידי הוספה בחסד ובקיום שבע המצוות שניתנו לבני נח.

האמונה שהרבי הוא המשיח מעוגנת בפסק הלכתי ברור, אליו הצטרפו מאות רבות של חשובי הרבנים מכל המגזרים ומכל החוגים והוא מתבסס בעיקר על דברי הרמב"ם וכן על דבריו של הרבי עצמו.

ראשית, חשוב לדעת שאין זה דבר חדש להצביע על אדם ולומר שהוא המשיח. הגמרא מספרת כיצד התלמידים הצביעו על רבותיהם שהם המשיח בהסתמך על פסוקים מן התורה.

אך בדורנו אין מדובר רק על משיח של הדור הנוכחי, ושרק 'באם נזכה' הוא יגאל אותנו מהגלות, אלא בדור שלנו זכינו והחל כבר בפועל תהליך הגאולה והרבי התגלה כמלך המשיח.

כל סימני ההלכה הכתובים ברמב"ם אודות המשיח התממשו במדויק אצל הרבי מליובאוויטש שליט"א.

הרבי הוא נצר לשושלת דוד המלך, גאון עצום בכל חלקי התורה, נגלה ונסתר. על ידי אלפי שלוחיו הפזורים בכל נקודה בגלובוס עוסק הרבי בקירוב כל עם ישראל ללא הבדלי חוגים ועדות. בתור רועה ומנהיג ישראל לוחם הרבי על עקרונות התורה ללא פשרות, אם זה בפעולותיו הכבירות לשמירה על שלימותה של ארץ ישראל ללא ויתורים, ואם זה בעמידה בתוקף נגד הפירצות בחוק מיהו יהודי, ועוד דוגמאות אינספור.

מאות רבנים מכל החוגים הצטרפו כבר לפסק הדין ההלכתי הברור, הקובע כי הרבי מתאים לכל הכללים ההלכתיים הכתובים בספר הרמב"ם שבאמצעותם ניתן לזהות מיהו המשיח.

הרבי עצמו התבטא בכמה הזדמנויות בביטויים שונים שמהם עולה המסקנה כי הוא המשיח. הרבי אמר ש"נשיא הדור הוא המשיח", וש770 – בית המדרש שלו, הוא בגימטריה "בית משיח". המשפט המפורסם "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" מושר תדיר בפני הרבי, והרבי מעודד את הניגון בחוזקה. אפילו יוזמות לפרסום הרבי כמשיח זכו לאישורו וברכותיו הקדושות.

זוהי בשורה נפלאה, ולנו העם, נותר רק לקבל את מלכותו בהכרזת "יחי המלך" ולקיים את הוראותיו הקדושות מתוך שמחה.

כן.

לא אחת קרה לאורך ההיסטוריה שהאמונה היהודית עמדה במבחן אל מול המציאות.

אחת הסיבות שהובילו את עם ישראל לחטוא למרגלות הר סיני ולעשות עגל, היה נסיון קשה שבו נראה להם כאילו משה רבינו מת חלילה ולא ישוב עוד מ'הר סיני' עם התורה, ובעקבות כך הם קמו ועשו עגל.

במשפט אחד: המנוע של העולם.

בשביל שהעולם יוכל לעבוד כמו שצריך, חייבים מנוע רב עוצמה שיפעיל אותו. המנוע הזה הוא השכינה – כאשר אלוקים שוכן בתוך העולם ונותן לו כח.

בזמן שבית המקדש היה קיים היתה שם השכינה, המקום הטבעי ביותר שלה. אך מאז שחרב בית המקדש, נסעה השכינה למסע נדודים ברחבי העולם, יחד עם בני ישראל. בכל מקום אליו גלו בני ישראל, המשיכה השכינה יחד איתם.

המקום העקרי בו השכינה שוכנת הוא בביתו של נשיא הדור – מי שנבחר על ידי אלוקים להנהיג את העם היהודי בכל דור, ולהיות האדם המוכן לגאול את ישראל מהגלות באם יגיע הזמן באותו הדור. הבית הזה בו נמצאת השכינה נקרא "בית רבינו שבבבל" – הבית של נשיא הדור.

בדור שלנו, המקום בו השכינה נמצאת זה המקום הזה – 770.

מכאן מפעיל הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח את המנוע של העולם. ממקום זה הוא מעביר את ההשפעה שלו לכל פינה וחור בגלובוס. לכאן מגיעים מנהיגי העולם לצד אנשים פשוטים שרוצים לקבל ברכה, עצה והדרכה ממלך המשיח.

מכאן בישר הרבי כי דורנו הוא דור הגאולה וכי על כל אחד ואחת מוטל ליטול חלק פעיל בהבאת הגאולה ובמימוש תכלית בריאת העולם כולו.

ציר הזמן ב770 ממשיך לנוע סביב סדר יומו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בתפילות, התוועדויות ועוד. מידי יום מגיעים המונים להשתתף בתפילות עם הרבי שליט"א מלך המשיח המתקיימות בזמנים הקבועים, ומידי שבוע בצהרי השבת מתקיימת ההתוועדות הקדושה עם הרבי שליט"א מלך המשיח.

אך הזמן המיועד בו ניתן לגשת אל הרבי שליט"א מלך המשיח ולקבל את ברכתו הקדושה הוא בזמן חלוקת הדולרים המפורסמת המתקיימת בכל יום ראשון בבוקר לאחר תפילת שחרית.

זהו הזמן שבו כל אחד ואחת יכולים בתורם לגשת ולבקש באופן אישי את ברכתו הקדושה. במעמד מיוחד זה נוהג הרבי שליט"א מלך המשיח להעניק לכל אחד ואחת שטר של דולר על מנת לתת אותו או חילופו לצדקה. אלפים ורבבות זכו וזוכים גם היום לקבל ברכה והצלחה ברגעים מיוחדים אלו.

מלבד קבלת הברכה בזמני הביקור אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, ניתן לבקש עצה וברכה מהרבי באמצעות הכתיבה אליו דרך ספרי ה"אגרות קודש".

בשנים שחלפו כתב הרבי שליט"א מלך המשיח רבבות אגרות ומכתבים במענה לשואליו המבקשים עיצה הדרכה וברכה. בשנת תשמ"ז (1987) הורה הרבי שליט"א מלך המשיח להוציא לאור מכתבים אלה, כחלק מסדרת הספרים אגרות קודש המונה כבר עשרות כרכים.

כיום רבים נוהגים לפנות אל הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות ספרי ה"אגרות קודש". לפני כתיבת המכתב נוהגים להתכונן כדרוש, ליטול ידיים ולהוסיף בצדקה, ולאחר מכן מעלים את השאלה או את בקשת הברכה על גבי הכתב ולבסוף מכניסים את המכתב בצורה אקראית אל תוך אחד מכרכי האגרות קודש. בעמודים החופפים למכתב נמצאת התשובה של הרבי.

בתור כלי לקבלת הברכה כדאי גם לקבל החלטה טובה של התחזקות בפרט מסויים, קטן או גדול, בענייני תורה ומצוות.

זמני התפילה:

  • שחרית: 09:55
  • מנחה: 15:10
  • ערבית: 21:25

זמני התפילה:

  • שחרית: 09:55
  • מנחה: 15:10
  • ערבית: 21:25

זמני התפילה:

  • שחרית: 09:55
  • מנחה: 15:10
  • ערבית: 21:25

יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

HE
Scroll to Top